HP

Havstein Park 

Kommuneplanens arealdel KPA bearbeides nå, etter en høringsperiode. Kommunens planstrategi ga grunnlaget for ideen om utbyggingen, da området oppfyller de fleste av forutsetningene. Forslaget om utbygging av det flate området mellom Havsteingårdene og Byåsveien har da også fått god tilslutning.  Innen gangavstand dekkes de fleste av dagliglivets behov og området ligger nær kollektiv transport (metrobuss), I tillegg gode og trygge skoleveier og ledig kapasitet på flere skoler og i alle trinn. Godt bomiljø og fine mulighet for nærturer er også svært viktig for å gi beboere en god bo- og livskvalitet.  Et annet viktig moment er at en utbygging ikke er på jordbruksjord (LNF).  Selv om området er del av grønnstrukturen, vil denne verdi kunne videreføres ved at det settes av god plass til offentlige turveier, skiløyper og grønne områder.  I retning sør-nord. skisseres et parkområde med bredde på ca 60m for å gi plass til turveien med god avstand til bebyggelse på begge sider. Turveier og skiløyper sikres også for videre adkomst til Bymarka.
Adkomst trafikk:  Det skisseres adkomst via en ny vei som strekker seg fra rundkjøringen i Byåsveien ved KIWI og østover mot gården med tilknytning til Statsråd Krohgs veg. (se kart nederst). Veien vil gi en ny god adkomst til og fra gårdene og kirken. Dette vil bidra til å avlaste krysset ved REMA 1000. 
Navnet: Havstein Park kan bli knyttet til den del av området med rød omramming (se kart), eller brukes på hele området (blå omramming 65daa). Området med rød omramming ligger i byggesone 3 og har også deler lagt inn under hensynssone kulturmiljø. Dette legger begrensinger på byggehøyder, utnyttelse og at det parkmessige skal være viktig. Det er naturlig å vise forsiktighet når en planlegger bebyggelse nær gårdstunene.  Vi vil få et boligområde av meget høy kvalitet og attraktiv beliggenhet ved golfbanen. 
Identitet Havstein: Ved utbygging av et så stort sammenhengende område, er det viktig å ha et bevisst forhold til arkitekturen. En må bygge videre på den karakter en allerede har her. Målet må være at det blir et gjenkjennelig uttrykk som tydlig forteller hvor en befinner seg i Trondheim. Med gårdene, Catharinas hage og Havstein sykehjem, er veien videre, på mange måter lagt, særlig da for de områder som omkranser gårdene.

Området nær Byåsveien foreslås i byggesone 1 og 2.  Det vil her komme inn en stor aktør med dagligvarebutikk i en senter-løsning med tilhørende funksjoner. Jeg sikter meg inn på å få et treningssenter her, sentralt på Byåsen og med fin bilfri adkomst via alle turveiene i området. Grensende inn mot turveien på sørsiden vil det i tilknytning til dagligvare gjerne etableres servering, både ute "i solveggen" og inne.  I tillegg vil det også her bli leiligheter tilsvarende de vi finner i Havstad Torg, men med noe bedre løsninger til uteplasser, da solsiden (mot sør) blir på den stille side av byggene.  Byggehøyde ved Byåsveien er ikke bestemt. Her vil nok f.eks. skyggevirkning på omgivelser og nabobygg være styrende, Bygget vil spille en rolle i å markere og underbygge Havstad som et lokalt sentrum. 
I tillegg er fagmyndighetene opptatt av silhuettvirkningen sett fra øst og fra Trondheim sentrum. Synlighet fra nord/øst er lav for dette området, da det ligger i et flatt område tilbaketrukket i forhold til den godt synlige HavsteinsilhuettenSilhuett-virkningen forsvinner også, da vi finner Storhaugen og Munkvoll gård bakenfor og høyere i terrenget. Naboene vil oppleve betydelige endringer.
Med politikerenes ønske og byvekstavtalens krav om at byen skal vokse innenfra og at en ikke kan ta i bruk områder langt borte fra sentrum, blir konsekvensen at også områder som dette kan bli bygget ut. 
Ny KPA skal etter planen vedtas i sommer (juni -23). Som en kan se på kartet, er det lagt stor vekt på å få  turveier gjennom og mellom områdene., slik at det blir forbedret adkomst og bedre turmuligheter i forhold til dagens situasjon.
Hundegårder blir flyttet til andre steder på Havstein, men det er også naturlig at beboere i Havstein Park har en hundepark tilgjengelig i området.

Parkområder og utnyttelse

Byggesone 3 er på ca 25daa og sone 1-2 på ca 17daa. (kan bli justert i forbindelse med reguleringsplanen.
Med parkområdet på ca 23daa + eksisterende offentlig turvei/friområde på 6,5daa., blir samlet park innenfor området på 25-30daa. I tillegg  grenser det til en kirkegård på en side og golfbanen på en annen.  Samlet grøntområde på Havstein er i dag 340daa. En utbygging som beslaglegger 40 - 50daa vil dermed redusere grønt areal med  12 - 15%.

Hverken utbygger(e) eller reguleringsarkitekt er valgt. Næringsdelen er avklart.
Utbyggere kan kontakte Bernt på bs@hem.no for videre dialog.