HP

Havstein Park 

Kommuneplanens arealdel KPA er nå på høring. Dette forslaget har fått god tilslutning, da det oppfyller svært mange av de prinsipp som skal legges til grunn for byens videre utvikling (planprogrammet). Navnet: Havstein Park kan bli knyttet til den del av området med rød omramming (se kart), eller brukes på hele området (blå omramming 65daa). Området med rød omramming ligger i byggesone 3 og har også deler lagt inn under hensynssone kulturmiljø. Dette legger begrensinger på byggehøyder, utnyttelse og at det parkmessige skal være viktig. Det er naturlig å vise forsiktighet når en planlegger bebyggelse nær gårdstunene.  Et 60m bredt grønt drag mellom husene (retning sør-nord) gir rom for et offentlig parkområde. Vi vil få et boligområde av meget høy kvalitet og attraktiv beliggenhet ved golfbanen.  Det vil senere være mulig å melde seg som interessert. (Særlig golfspillere og hundeeiere).

Området nærmere Byåsveien foreslås i byggesone 1 og 2. Vi vil her finne en dagligvarebutikk i en senter-løsning med tilhørende funksjoner.  En stor aktør vil komme inn. I tillegg vil det også her bli leiligheter tilsvarende de vi finner i Havstad Torg, men med noe bedre løsninger til uteplasser, da solsiden (mot sør) blir på den stille side av byggene.  Byggehøyde ved Byåsveien er ikke bestemt. Her vil nok f.eks. skyggevirkning på omgivelser og nabobygg være styrende,  I tillegg er fagmyndighetene opptatt av silhuettvirkningen sett fra øst og fra Trondheim sentrum. Synlighet fra nord/øst er lav for dette området, da det ligger i et flatt område tilbaketrukket i forhold til den godt synlige HavsteinsilhuettenSilhuettvirkningen forsvinner også, da vi finner Storhaugen og Munkvoll gård bakenfor og høyere i terrenget. Naboene vil oppleve betydelige endringer.  Med politikerenes ønske og byvekstavtalens krav om at byen skal vokse innenfra og at en ikke kan ta i bruk områder langt borte fra sentrum, blir konsekvensen at også områder som dette kan bli bygget ut.  Ny KPA skal etter planen vedtas i sommer (juni -23). Som en kan se på kartet, er det lagt stor vekt på å få  turveier gjennom og mellom områdene., slik at det blir forbedret adkomst og bedre turmuligheter i forhold til dagens situasjon. Hundegårder blir flyttet til andre steder på Havstein, men det er også naturlig at beboere i Havstein Park har en hundepark tilgjengelig i området.

Parkområder og utnyttelse

Byggesone 3 er på ca 25daa og sone 1-2 på ca 17daa. (kan bli justert i forbindelse med reguleringsplanen.
Med parkområdet på ca 23daa + eksisterende offentlig turvei/friområde på 6,5daa., blir samlet park innenfor området på 25-30daa. I tillegg  grenser det til en kirkegård på en side og golfbanen på en annen.  Samlet grøntområde på Havstein er i dag 340daa. En utbygging som beslaglegger 40 - 50daa vil dermed redusere grønt areal med  12 - 15%.

Hverken utbygger(e) eller reguleringsarkitekt er valgt. Næringsdelen er avklart.
Utbyggere kan kontakte Bernt på bs@hem.no for videre dialog.